Voorwaarden en reglementen

Deze algemene voorwaarden, de STIPEL certificatievoorwaarden, het examenreglement van DNV en het examenreglement van ITV, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij ITV optreedt als opdrachtnemer. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar ingeschreven examenkandida(a)t(en) conform deze voorwaarden handelen. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen